Privacybeleid

De website www.cyber7.nl is een uiting van Cyber7 B.V. (KvK 74548875), hierna te noemen: “Cyber7”. Cyber7 hecht een groot belang aan het rechtmatig en zuiver omgaan met persoonsgegevens en derhalve is een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring geeft aan hoe Cyber7 omgaat met alle informatie die tijdens een gebruikssessie wordt verzameld.

Persoonsgegevens

Cyber7 zal altijd handelen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle informatie die Cyber7 verzamelt tijdens een bezoek aan de website www.cyber7.nl wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij beschermen de privacy van de bezoekers én van onze klanten waardoor Cyber7 nooit gegevens zonder toestemming aan derden zal verstrekken, uiteraard tenzij zij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om de van hen verzamelde (persoons)gegevens in te zien of te verwijderen. Tevens wordt het ‘recht op vergetelheid’ (AVG) gerespecteerd. Voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Cyber7.

Cyber7 bewaart eventueel verzamelde (persoons)gegevens van haar gebruikers niet langer dan strikt noodzakelijk is en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor Cyber7 de (persoons)gegevens heeft verzameld. Deze doeleinden worden per soort persoonsgegeven aangegeven.

Persoonsgegevens nieuwsbrief

Aan bezoekers wordt gevraagd zich te abonneren op de nieuwsbrief. De persoonsgegevens die ingevuld dienen te worden om zich te abonneren op deze nieuwsbrief worden alleen voor dat doeleinde gebruikt.

Persoonsgegevens klanten

Nieuwe klanten voor de diensten van Cyber7 worden gevraagd om enkele (persoons)gegevens te verstrekken. Hierbij verzamelt en verwerkt Cyber7 de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Aanhef
  • Naam, tussenvoegsels en achternaam.
  • E-mailadres en telefoonnummer.
  • Bedrijfsgegevens (o.a. naam, adres, BTW nummer).
  • Overige persoonsgegevens

Doeleinden voor verwerking

De persoonsgegevens die door Cyber7 worden verzameld en verwerkt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om de gevraagde diensten aan gebruikers te verlenen;
  • Om gebruikers op de hoogte te houden van de (nieuwe) diensten van Cyber7 en/of evenementen
  • Voor administratieve doeleinden
  • het bijhouden van statistieken;
  • Om een klantprofiel in onze CRM software op te bouwen.

Cyber7 bewaart (persoons)gegevens conform de wettelijke termijnen zoals opgenomen in de AVG

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

Een gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn/haar browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dit geval is het echter mogelijk dat gebruikers wellicht niet alle mogelijkheden van de website www.cyber7.nl kunnen benutten.

Gebruik van cookies door Cyber7

Op de website www.cyber7.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende type cookies die op deze website worden gebruikt.

1. Functioneel / technisch

Cookies die noodzakelijk zijn om de website www.cyber7.nl goed te kunnen laten werken en/of de gevraagde dienst(en) via deze website te kunnen leveren.

2. Analytisch / Google Analytics

Cookies om het gebruik van de website www.cyber7.nl te kunnen meten, met welke gegevens Cyber7 de kwaliteit en werking van deze website kan verbeteren. Waaronder cookies van Google voor het gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. Raadpleeg voor meer informatie, over deze analytische cookies alsmede de mogelijke data die Google hiermee verzamelt, de privacyverklaring van Google. Tevens bestaat er een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Gedrag

Cookies waarmee inzicht kan worden verkregen in het webgedrag van gebruikers. De informatie die wordt verkregen wordt gebruikt om de website www.cyber7.nl beter aan te laten sluiten op gebruikers en advertenties beter af te kunnen stemmen. Tot deze categorie behoren ook cookies die remarketing via display advertenties mogelijk maken. Hiermee kunnen gebruikers die eerder de website www.cyber7.nl bezochten advertenties van Cyber7 te zien krijgen op andere websites in het advertentienetwerk. Cyber7 gebruikt hierbij de remarketingfunctie van Google Analytics. Raadpleeg voor meer informatie en de mogelijke data die Google hiermee verzamelt de privacyvoorwaarden van Google.

Gebruik en toestemming

Door gebruik te maken van de website www.cyber7.nl geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen en verwerken van de informatie door Cyber7 op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door Cyber7 zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor de actuele privacyverklaring daarom altijd de website: www.cyber7.nl.

Disclaimer

Deze website (www.cyber7.nl) is eigendom van Cyber7 B.V., (kvk nummer 74548875).

Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als vrijblijvende informatie en niet als een concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Tevens binden kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen Cyber7 niet.

Cyber7 verschaft informatie op deze website, zonder garantie of waarborg; er kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Gebruikers zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke op deze website wordt verschaft.

Aansprakelijkheid

Cyber7 geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt verschaft of over eventuele schade die uit het gebruik van de website volgt.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website getoonde inhoud (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) bij Cyber7 dan wel haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te kopiëren, te downloaden dan wel op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyber7.

Wijzigingen

Cyber7 behoudt zich het recht voor om alle aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan enige nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website alsmede deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Fout: Contact formulier niet gevonden.